Algemene voorwaarden PILOT-IT
Ertbrugstraat 6
9260 Schellebelle
BE 0778700360

Artikel 1 – Toepassingsgebied

1.1 – Onderhavige algemene voorwaarden, zijn met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen de opdrachtgever en de PILOT-IT (met maatschappelijke zetel te Ertbrugstraat 6 9260 Schellebelle -KBO 0778700360 – RPR Gent afdeling Dendermonde – info@pilot-it.be– 0471/392136). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, service contracten, en dienstverleningsopdrachten. Door zijn bestelling erkent de opdrachtgever kennis te hebben genomen van de inhoud van deze algemene voorwaarden en deze integraal te aanvaarden.

1.2 – Afwijkingen en/of aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk indien en voor zover PILOT-IT dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. In voorkomend geval verliest enkel het deel van de clausule waarvan uitdrukkelijk werd afgeweken zijn geldigheid.

Artikel 2 – Aanbod

2.1 – Offertes worden opgemaakt op basis van de informatie verstrekt door de opdrachtgever. Prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend, bij benadering en steeds onder voorbehoud van voldoende voorraad. PILOT-IT kan niet aan aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.2 – Alle verstrekte brochures, advertenties en andere productgegevens zijn louter informatief en benaderend. Zij binden PILOT-IT niet en waarborgen geen eigenschappen.

2.3 – Een offerte blijft vijftien (15) kalenderdagen na opmaak geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De offerteprijs is alleen geldig voor de specifieke opdracht vermeld in de offerte.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1 – Bestellingen ondertekend door of namens de opdrachtgever of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever schriftelijk bevestigd (zoals bijv. een goedkeuring via e-mail), verbinden deze onherroepelijk, zelfs al heeft PILOT-IT dit nog niet uitdrukkelijk aanvaard.

3.2 – Overeenkomsten afgesloten door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door PILOT-IT. Een begin van uitvoering (bijv. facturatie van een voorschot) geldt als bevestiging, tenzij dit onder voorbehoud is gebeurd. Een eventuele weigering van een bestelling door PILOT-IT verleent de opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding op welke grond dan ook.

3.3 –PILOT-IT behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen vooraleer de productie aan te vangen. Indien een verplaatsing vereist is om een offerte uit te brengen, dan behoudt PILOT-IT zich het recht voor om deze kost in rekening te brengen. De koper is verplicht de voorschotfactuur binnen de 7 kalenderdagen te betalen. Bij laattijdige betaling is de verkoper niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levertermijn. De leveringstermijn wordt herzien in functie van productie- en plaatsingscapaciteit.

3.4 – Elke gehele of gedeeltelijke annulering van bestelling dient schriftelijk te gebeuren. In geval van annulering na de totstandkoming van de overeenkomst, of in geval van ontbinding wegens wanprestatie van de opdrachtgever, is de opdrachtgever een forfaitaire verbrekingsvergoeding ten belope van het voorschot met een minimum van 30% van de overeengekomen prijs. Aan deze vergoeding mag PILOT-IT de kosten toevoegen van materialen die besteld werden voor uitvoering van deze bestelling.  Vanaf aanvang van de effectieve productie is sowieso een schadevergoeding van 100% verschuldigd. In beide gevallen is PILOT-IT gerechtigd op een grotere schadevergoeding indien ze het bewijs levert van deze grotere schade.

Artikel 4 – Levering, risico en eigendomsoverdracht

4.1 – Leveringstermijnen worden enkel indicatief opgegeven en gelden in elk geval op voorwaarde van het op tijd en in bruikbaar formaat ontvangen van alle nodige materiaal/gegevens van de opdrachtgever. PILOT-IT zal naar best vermogen de opdrachtgever tijdig informeren omtrent mogelijke wijzigingen van de leveringsdatum. Het niet naleven van de vermelde leveringstermijnen kan in geen geval ingeroepen worden tot het bekomen van enige schadevergoeding of tot het verbreken van de overeenkomst.

4.2 – Iedere levering dient beschouwd te worden als een afzonderlijke transactie en wordt uitgevoerd op risico van de opdrachtgever, zelfs indien de goederen vrachtvrij reizen.

4.3 – Vanaf de bestelling van de goederen door de opdrachtgever draagt deze alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering, installatie of afhaling geschiedt op risico en op kosten van de opdrachtgever.

4.4 – Ingeval de verbintenissen van PILOT-IT gepaard gaan met een overdracht van koopwaar, wordt de opdrachtgever eigenaar van de geleverde koopwaar op het ogenblik dat hij aan alle betalingsverplichtingen (incl. eventuele kosten, intresten en aanhorigheden) ten aanzien van PILOT-IT heeft voldaan, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties. De opdrachtgever erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard voorafgaand aan de levering van de koopwaar. Gelet op het eigendomsvoorbehoud is het de opdrachtgever verboden de verkochte koopwaar te vervreemden voor algehele betaling. Indien de opdrachtgever in weerwil van dit eigendomsvoorbehoud toch overgaat tot vervreemding aan een derde, dan gaan in toepassing van artikel 70 van de Pandwet alle schuldvorderingen voortvloeiende uit deze verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling over, dit tot zekerheid van algehele betaling door de opdrachtgever. De opdrachtgever verbindt zich ertoe zolang niet volledig is betaald, de door hem nog niet verbruikte goederen in herkenbare en goede staat te behouden.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 – Behalve voor de tegen vaste en niet-herzienbare prijzen afgesloten bestellingen en overeenkomsten, gebeurt de levering tegen de op het moment van de levering door PILOT-IT gehanteerde prijzen en tarieven.

5.2 – Indien de prijs wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede tijd, zal de prijs worden berekend volgens de gebruikelijke tarieven van PILOT-IT, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief schriftelijk is overeengekomen.

5.3 – Voor standaard werktijden, zijnde van maandag t/m vrijdag van 08:00-18:00 uur, geldt een uurtarief van 100%. Buiten standaard werktijden geldt een overwerktarief. Een uurtarief van 150% is van toepassing op maandag t/m vrijdag van 18:00-24:00 uur en van 00:00-08:00. Een uurtarief van 150% is van toepassing op zaterdag van 00:00-24:00 uur. Een uurtarief van 200% is van toepassing op zon- en feestdagen van 00:00-24:00 uur. Uitvoering van werkzaamheden gebeurt bij voorkeur tijdens standaard werktijden. Buiten standaard werktijden geldt overwerk.

5.4 – Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met opdrachtgever overeengekomen of expliciet door PILOT-IT anders aangegeven, zijn alle door PILOT-IT gehanteerde prijzen en tarieven exclusief BTW of eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, Small Order Fee, Delivery & Administration Fee, haven-, douane-, installatie-, montage-, opleiding-, transport-, reis-, verblijf- of verzendingskosten. Voor bestellingen van minder dan 2.500 euro excl. BTW wordt een Delivery & Administration fee gerekend van 25 euro. Voor bestellingen van minder dan 500 euro excl. BTW wordt een Small Order Fee gerekend van 50 euro.

5.5 – Indien prijzen zijn vastgelegd in door PILOT-IT gebruikte prijslijsten, gelden die prijzen. De laatst gedateerde prijslijst is daarbij bindend. Van de prijslijst afwijkende prijzen kunnen slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

5.6 – PILOT-IT behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven jaarlijks te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende schriftelijke afspraak – vanaf het moment waarop deze door PILOT-IT worden ingevoerd. PILOT-IT is eveneens gerechtigd om tussentijds tarieven aan te passen omwille van gewijzigde (markt)omstandigheden. Deze aanpassingen vinden automatisch uitwerking zonder dat een getekend addendum is vereist, dertig  (30) dagen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving van de aanpassing aan de opdrachtgever.

5.7 – Prijzen en tarieven die afhankelijk zijn van tarieven bij derden, kunnen in dezelfde mate van de aan PILOT-IT aangerekende aanpassing door derden, doorgerekend worden aan de opdrachtgever.

Artikel 6 – Betaling

6.1 – Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord zijn de facturen van PILOT-IT contant (en zonder korting) betaalbaar op de maatschappelijke zetel van PILOT-IT. Wissels of cheques brengen geen schuldvernieuwing mee en doen op geen enkele wijze afbreuk aan de toepasselijkheid van huidige voorwaarden. Alle innings- en protestkosten van wisselbrieven en/of cheques vallen ten laste van de opdrachtgever.

6.2 – Alle eventuele betwistingen betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van de factuur gemeld te worden per aangetekend gemotiveerd schrijven gericht aan PILOT-IT. Klachten m.b.t. elektronische facturen dienen binnen dezelfde vervaltermijn gemeld te worden en dit per aangetekend schrijven of per mail (met ontvangstbevestiging). Bij gebreke hieraan wordt de factuur onherroepelijk als aanvaard beschouwd.

6.3 – Wanbetaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige verdere formaliteit en onverminderd het recht op schadevergoeding de opeisbaarheid van alle niet-vervallen facturen met zich en geeft PILOT-IT het recht om een overeenkomst, zelfs één die gedeeltelijk is uitgevoerd, eenzijdig en buitengerechtelijk ontbonden te verklaren, te schorsen, in minimumdienst te plaatsen ofwel aanvullende garanties te eisen. De overeenkomst kan ook van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden beëindigd ingeval van faillissement, vereffening of ernstige aantasting van de kredietwaardigheid van de opdrachtgever.

6.4 – Bij niet-betaling binnen de contractuele termijn door een partij, zal van rechtswege op het verschuldigd bedrag een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum. Het verschuldigd bedrag zal tevens van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het verschuldigd bedrag, met een minimum van 150 euro en onverminderd het recht om meerdere schade en nadelen te bewijzen.

6.5 – Elke rappel brengt een administratieve kost met zich van 15 euro per rappel en dit indien deze niet aangetekend is verzonden. Geweigerde domiciliëring zal een kost met zich brengen van 15 euro per geweigerde domiciliering bovenop de rappelkosten.

Artikel 7 – Aanvaarding en verhaal

7.1 – De opdrachtgever dient de goederen/diensten bij ontvangst te controleren. De inbezitname zonder voorbehoud van de goederen en/of de diensten geldt als aanvaarding ervan voor wat zichtbare gebreken en de conformiteit betreft. Een klacht, zowel betreffende de inhoud als de hoeveelheid van de geleverde producten en/of diensten, zal enkel in aanmerking kunnen worden genomen indien de fout of vergissing waarop ze betrekking heeft onmiddellijk op de leveringsbon, prestatiestaat of werkorder wordt vermeld en ten laatste binnen de zeven (7) kalenderdagen na ontvangst per aangetekend schrijven meegedeeld wordt aan PILOT-IT. Klachten ontheffen de opdrachtgever geenszins van zijn betalingsverplichtingen.

7.2 – Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de zeven (7) kalenderdagen worden ingediend bij aangetekend schrijven en de goederen inmiddels niet in behandeling werden genomen of werden verwerkt. De waarborg wegens al of niet verborgen gebreken beperkt zich tot de vervanging of de herstelling van de gebrekkige koopwaar zoals gewaarborgd door de fabrikant en binnen de door fabrikant voorziene waarborgperiode. Geen enkele andere schadevergoeding of terugbetaling van kosten of van interesten kan daarnaast worden gevorderd. De koopwaar dienen steeds door de opdrachtgever in de originele verpakking te worden teruggezonden.  Blijken de koopwaar na controle door de fabrikant niet defect te zijn, is een manipulatie- en administratiekost van 100 euro verschuldigd.

7.3 – PILOT-IT is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product en/of de dienst, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welke persoon, waaronder de opdrachtgever of zijn aangestelden. PILOT-IT garandeert steeds dat de dienstverlening door haar wordt bejegend als goede huisvader. Bij eventuele niet-beschikbaarheid van de dienst worden de nodige inspanningen geleverd om deze zo snel mogelijk opnieuw beschikbaar te kunnen stellen. Er is geen gegarandeerde reactietijd op storingen. Over het algemeen wordt ernaar gestreefd te reageren binnen 48 uur. Alle herstellingen met inbegrip van de eventuele verplaatsingskosten en materialen, alsmede onderhoudswerken zijn ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever verbindt zich te gedragen naar alle wettelijke voorschriften waaraan het gebruik en het bezit onderworpen zijn. De opdrachtgever mag de goederen, aangeboden diensten of faciliteiten, niet aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van PILOT-IT of derden. De opdrachtgever zal PILOT-IT integraal vrijwaren en desgevallend op eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld lastens PILOT-IT die met ongeoorloofd gebruik verband houdt.

7.4 – Onverminderd de toepassing van dwingende wetsbepalingen ter zake, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat PILOT-IT slechts aansprakelijk kan worden ingesteld voor de voorzienbare directe materiële schade die het gevolg is van bedrog, grove of opzettelijke fout. De eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen niet overschrijden.

Artikel 8 – Diensten van bepaalde duur

8.1 – Na afloop van de in de overeenkomst vermelde tijdsduur wordt de overeenkomst van bepaalde duur telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar, behoudens opzegging door één van de partijen uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de (verlengde) looptijd van de overeenkomst. Opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven.

8.2 – Voortijdige verbreking van een overeenkomst van bepaalde duur door de opdrachtgever, zal aanleiding geven tot het verschuldigd worden van een forfaitaire vergoeding, gelijk aan de helft van de nog te vervallen periodieke vergoedingen/kosten tot het einde van de overeenkomst, te vermeerderen met een administratieve kost van 250 euro.

8.3 – Bij het einde van de overeenkomst dient de opdrachtgever gehuurd materieel terug te geven aan PILOT-IT op de dag en de plaats door PILOT-IT aangeduid, onder verantwoordelijkheid en op kosten van de opdrachtgever. Het materieel moet in staat van werking en goed onderhoud worden teruggegeven. Het is de opdrachtgever verboden zich van gehuurd materieel te ontdoen of de bestemming ervan te wijzigen. De opdrachtgever is ertoe gehouden onmiddellijk PILOT-IT per aangetekend schrijven te verwittigen in gavl van opeising, retentie, beslag, ongeval, diefstal of beschadiging van het gehuurde materieel.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten en confidentialiteit

9.1 – Alle rechten van intellectuele eigendom van de producten of diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij PILOT-IT of haar zakenpartner. De levering van producten of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De opdrachtgever zal aanduidingen van PILOT-IT of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. De eigendom van de broncode van elke programmeeropdracht die PILOT-IT voor een opdrachtgever uitvoert, blijft te allen tijde van PILOT-IT. De broncode kan niet worden verkocht of gratis ter beschikking worden gesteld. Ze mag niet onthuld of doorgegeven worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.2 – PILOT-IT heeft het recht om haar naam te vermelden, met een hyperlink naar het emailadres of de homepage van PILOT-IT op een geschikte plaats in een website of in het resultaat van een gerealiseerde opdracht zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit, vormgeving of uitstraling ervan. PILOT-IT mag de naam van de opdrachtgever opnemen in haar eigen referenties van uitgevoerde projecten. Deze referenties kunnen een commercieel doel hebben en mogen aan derden doorgegeven worden. De informatie die hierbij doorgegeven wordt beperkt zich enkel tot de bedrijfsnaam van de opdrachtgever of de naam indien geen bedrijfsnaam bestaat en een beschrijving van de uitgevoerde opdracht. In dergelijk geval worden nooit persoonsgegevens of andere persoonlijke informatie doorgegeven.

9.3 – Beide partijen verbinden zich ertoe om vertrouwelijke informatie waarvan kennis gekregen tijdens de uitvoering van de overeenkomst niet te verspreiden of te communiceren tenzij hiervoor schriftelijke toestemming werd gegeven. Deze bepaling blijft van kracht ook na de oplevering of beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.

Artikel 10 – Bescherming persoonsgegevens

 10.1 – Door de bestelling geeft de opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming aan PILOT-IT tot verwerking van zijn gegevens in functie van de uitvoering van de opdracht, hetgeen onder andere omvat het beheer van klantenbestand, het aanbieden en de promotie van producten, het statistisch beheer, communicatie en marketing. De opdrachtgever wordt hierover nader ingelicht via het privacy beleid op de website. Op eerste verzoek kan de opdrachtgever het privacy beleid tevens langs elektronische weg of op andere wijze andermaal kosteloos worden toegezonden.

10.2 – PILOT-IT verbindt zich ertoe de privacy te respecteren bij de verwerking en aanwending van persoonsgegevens conform de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de General Data Protection Regulation (GDPR).

10.3 – Mits identificatie is de opdrachtgever gerechtigd om na te vragen welke informatie PILOT-IT over hem heeft opgeslagen, om zo nodig rechtzetting ervan te vragen, om te verzoeken geen commerciële informatie of promotionele aanbiedingen meer te ontvangen of om te verzoeken uit de databestanden verwijderd te worden.

Artikel 11 – Overmacht

 11.1 – Overmacht is een tekortkoming die niet aan de schuld van een partij te wijten is en eveneens niet krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van die partij komt. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: algemene stakingen, overmacht van leveranciers, gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur (van derden) waarvan het gebruik door opdrachtgever aan PILOT-IT is voorgeschreven, storingen in het elektriciteits- of communicatienetwerk, brand, ontploffing, embargo, oorlog, natuurrampen en terrorisme., verstoringen veroorzaakt door opdrachtgever en/of derde partijen.

11.2 – PILOT-IT kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld indien de opdrachtgever getroffen wordt door hacking, zelfs indien PILOT-IT instaat voor de services van de security.

11.3 – Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan dertig (30) kalenderdagen ten gevolge van overmacht niet kan nakomen c.q. tekortschiet aan zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan en dit onverminderd de betalingsverplichtingen.

Artikel 12 – Overige bepalingen

12.1 – Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij is het geen van de partijen bij de overeenkomst toegestaan om haar rechten of plichten uit de overeenkomst over te dragen aan derden. Het is PILOT-IT weliswaar toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever rechten of plichten uit de overeenkomst over te dragen aan de met haar verbonden ondernemingen of beroep te doen op onderaannemers.  PILOT-IT blijft volledig verantwoordelijk voor onderaannemers bij de uitvoering van de overeenkomst.

12.2 – Een volledige of gedeeltelijke nietige, vernietigbare of onuitvoerbare clausule leidt niet automatisch tot de nietigheid van de integrale overeenkomst en vormt geen reden tot ontbinding. In voorkomend geval zullen partijen te goeder trouw handelen en zich inspannen om de betrokken clausule te vervangen door een wettelijke of geldige clausule die zo nauw mogelijk aansluit bij de betrokken bepaling.

12.3 – De overeenkomst bevat alle afspraken tussen partijen met betrekking tot de overeenkomst en treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken welke partijen ter zake hebben gemaakt.

12.4 – Het niet aandringen op de uitvoering van enige bepaling of sanctie van deze voorwaarden, kan niet worden opgevat als afstand van recht of een beperking daarvan.

12.5 – Alle kennisgevingen zullen rechtsgeldig gebeuren aan het adres zoals vermeld op de bestelbon. Elke adreswijziging dient onverwijld aan de wederpartij te worden gemeld.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

13.1 – De overeenkomst en huidige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Toepassing van het Weens Koopverdrag van 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 – De eventuele geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van PILOT-IT is gevestigd, zijnde Dendermonde.